Osservatorio tassi

Media % mese agosto
aggiornato al 01/09/2021
Scadenze Euribor 360 Euribor 365
1 mese -0,560% -0,568%
3 mesi -0,547% -0,555%
6 mesi -0,527% -0,534%

Partners